§1
Foreningens navn er Foreningen EVENTYRTEATERETS Venner

§2
Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§3
Foreningens formål er at støtte EVENTYRTEATRET og medvirke til udbredelse af kendskabet til dets kulturelle virksomhed.

§4
Enhver person kan optages som medlem efter bestyrelsens godkendelse. Medlemsskab opnås først, når medlemskontigent er indbetalt.

§5
Kontigentet fastsættes på generalforsamlingen gældende for et år ad gangen. Kontigentet betales en gang årligt, gældende fra indmeldelsesdatoen. Ved betaling senere end en måned efter forfaldsdag betragtes det pågældende medlem som udmeldt.

§6
Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges på den årlige, ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.
Der vælges desuden max 4 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan give enkelte medlemmer fuldmagt til bankforbindelserne i tilknytning til den daglige drift.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af bestyrelsens medlemmer er til stede, og alle er indkaldt.
Hvert medlem har en stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Intet medlem hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld.

§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, og indkaldes med fjorten dages varsel med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontigent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg til eventuelle udvalg.
9. Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. I så fald skal underskriverne give møde på den ekstraordinære generalforsamling, eller hvis dette ikke er muligt, lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt. I modsat fald er dagsordenen bortfaldet.
Bestyrelsen har ret til at udvide den nævnte dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst fjorten dages varsel, og senest fjorten dage efter begæringens modtagelse.

§10.
Til ændring af vedtægterne kræves 1/4 og til opløsning kræves 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 1/4 – henholdsvis 2/3 – af foreningens medlemmer til stede, men 1/4 – henholdsvis 2/3 – af de tilstedeværende har stemt for de pågældende ændringer eller opløsningen, skal der straks indkaldes til en ny generalforsamling med fjorten dages varsel.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan de pågældende ændringer eller foreningens opløsning vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved en eventuel opløsning af foreningen skal dens midler tilfalde EVENTYRTEATRET eller, hvis dette er opløst, andre kulturelle formål til gavn for børn.

Vedtaget i København, februar 1998. Revideret i 2015