Dagsorden:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning v/formanden
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasseren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg til eventuelle udvalg.
9. Eventuelt