MØDEREFERAT

Generalforsamling mandag den 22. februar 2016

Foreningen Eventyrteatrets Venner

Tilstede: Mette S. Andersen, Pia Monrad, Pernille Kyst, Jan Jensen, Jørgen Niclasen, Dorthe Haugaard, Annette Hansen, Anne Willeberg, Claus Jensen, Annette Paludan, Charlotte V. Sørensen, Laila T. Løland, Karen Lund, Susser Feit

Fra Eventyrteatret: Thomas Dahlberg

Fraværende: Stig T. Pehrsson, Henrietta S. Rubow.

 

Formaliteterne godkendt

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter Jørgen blev valgt som ordstyrer og Susser som referent.

 

Formandens beretning

Mette gennemgik foreningens arbejde i et travlt og spændende år 2015. Læs beretningen under ”Formandens beretning 2015”

 

Fremlæggelse af regnskab 2015

Pia fremlagde og gennemgik regnskabet. Det blev godkendt med den bemærkning, at det kontante sponsorbeløb fra Sørup Herregård skal fremgå specifikt – i stedet for som nu, at være modregnet i æbleomkostningerne.

Der var desuden enighed om at fastholde kontingentet for medlemskab af foreningen på 150 kr.

Action: Pia retter regnskabet til.

 

Ændret opkrævningsprocedure

Annette fremsatte et forslag om ændring af §5 til flg. ordlyd:

”Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen gældende for et år ad gangen. Kontingentet betales en gang årligt. Forfaldsdato 1. marts. Ved betaling senere end 1 måned efter forfaldsdag, betragtes pågældende medlem som udmeldt.”

Forslaget blev vedtaget ved afstemning, hvorfor formanden indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtægtsændringen.

Action: Mette indkalder.

 

Ny bestyrelse

Stig, Anne og Henrietta genopstiller ikke. Formanden takkede for tro tjeneste og en stor indsats.

 

Charlotte er nu ordinært bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant.

Pernille er nu suppleant i stedet for ordinært bestyrelsesmedlem.

Karen er valgt som nyt ordinært bestyrelsesmedlem

Annette og Laila er valgt som nye suppleanter

Alle andre fortsætter på deres nuværende poster

(Se Foreningens hjemmeside for den nye komplette liste.)

Action: Den nye bestyrelse konstitueres på den forestående ekstraordinære generalforsamling.

 

Revisor

Der var enighed om at genvælge revisoren, hvis han er interesseret.

Action: Pia skriver til revisor.

Nedsættelse af udvalg

Afventer næste møde.

Eventuelt

Thomas orienterede om Eventyrteatrets foreløbige tanker og planer for jubilæumsåret 2016.

Sponsorer

Foreningen har mange og gode sponsorer – Mette listede alle op, og der var enighed om at de skal fremgå tydeligt af foreningens Facebook-side. For at dokumentere overfor nuværende sponsorer, at de bliver eksponeret. Samt for at gøre det nemmere at få nye, når de kan se at man får logo og omtale på Facebook.

Action: Annette lægger samtlige sponsorer ind – inkl. Vaffelbageriet, der ikke var på listen.

”Medlemsåret”

År 2016 er kåret som ”Medlemsår”: Det er ambitionen at booste medlemstallet, hvilket anses for realistisk med følgende redskaber:

  1. Genaktivering af forhenværende medlemmer, når opkrævnings-systemet bliver omlagt og der er styr på alle lister.
  2. Foreningens egen nye hjemmeside, der netop er søsat.
  3. Facebook, der er i god vækst, så vi nu har flere flader at kommunikere på.

 

Humlebæk, 27/2 2016

Susser Feit