Generalforsamling: 4. marts 2015

Dagsorden i flg. vedtægterne

  1. Dirigent

Pernille Kyst kunne konstaterer at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Samtidig blev der budt velkommen til de 4 medlemmer som deltog udover bestyrelsen.

  1. Årsberetning

Formanden læste beretningen og den blev godkendt.

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskab for 2014 blev omdelt og gennemgået af kassereren, hvorefter det blev godkendt

Foreningen har et pænt overskud, trods dalende antal medlemmer.

  1. Fastsættelse af kontingent – ingen ændringsforslag og kontingentet fastholdes på 150,- årligt.
  2. Indkomne forslag:

Der var indkommet 2 forslag:

1)      Nedlæggelse af foreningen i dens nuværende form. I stedet foreslås etablering af et forældreforum.

I det daglige fungerer foreningen ikke som en egentlig Venneforening, men mere som en forældre forening, da fokus er på børn på dramaskolen og på børn som er med i forestillingerne. Der er ingen arrangementer/tilbud til andre medlemmer af foreningen udover den årlige skovtur.

Forslaget blev drøftet ivrigt og debatten gav anledning til mange spørgsmål til forslagsstilleren.

Efter livlig debat blev forslaget forkastet ved afstemning med 2 for og 11 imod.

2)      Forslag om vedtægtsændringer til §3, §5 og §6. Alle ændringer til de 3 paragrafer, var stillet i éet forslag. Dette var der en drøftelse af om det kunne lade sig gøre at stille 1 ændringsforslag og ikke 3 ændringsforslag som det egentlig er. Diskussionen endte med at de 2 første forslag blev forkastet og 3. forslag om ændring af bestyrelses antal, genfremsættes på en ekstra ordinær generalforsamling. Der var 12 for og 1 imod.

Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes d. 26. marts 2015 på teatret.

(er efterfølgende indkaldt med lovligt varsel til alle medlemmer).

  1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Mette S. A. , Jørgen N., Pernille K., Annette P. og Anne W. fortsætter i bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Susser og Henrietta.

Forslaget om at bestyrelsen udvides til 7 bestyrelsesmedlemmer og max 4 suppleanter behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

De 2 nye bestyrelsesmedlemmer som ønsker at opstille er: Pia Monrad Jensen, og Dorthe Haugaard. De 2 suppleanter som ønsker at opstille er: Charlotte og Stig.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Nuværende revisor Bente Lindeberg og revisorsuppleant Helen Bendtsen blev genvalgt. Begge er medlemmer af foreningen.
  2. Valg til eventuelle udvalg. Ingen nye udvalg.
  3. Evt. – intet til dette punkt.

Dirigenten ringede generalforsamlingen af kl. 21.30

Referent Anne Willeberg
22. marts 2015

Recent Posts